සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

56
PY4101 කොනික් දිය උල්පත / රිදී තාරකාව + රතු පදනම

PY4101 කොනික් දිය උල්පත / රිදී තාරකාව + රතු පදනම

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ44 * 73
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 48/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.036

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: FUNK PARTY
අඟල් 3 කේතුකාකාර දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ44 * 73
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 48/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.036
බලපෑම: රිදී තරු+රතු පදනම;රිදී තරු+කොළ පදනම

පරීක්ෂණයක්