සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ආධාරක බොක්ස්

89
PY0102 එකතුව කොටුව

PY0102 එකතුව කොටුව

වර්ගය: එකතුව කොටුව
ඇසුරුම් කිරීම: 1/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.1331

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: සුපිරි ඇසුරුම 2
එකතුව කොටුව
වර්ගය: එකතුව කොටුව
ඇසුරුම් කිරීම: 1/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.1331

පරීක්ෂණයක්