සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ආධාරක බොක්ස්

87
PY0104 එකතුව කොටුව

PY0104 එකතුව කොටුව

වර්ගය: එකතුව කොටුව
ඇසුරුම් කිරීම: 2/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.0547

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: සුපිරි ඇසුරුම 4
එකතුව කොටුව
වර්ගය: එකතුව කොටුව
ඇසුරුම් කිරීම: 2/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.0547

පරීක්ෂණයක්