සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ආධාරක බොක්ස්

86
PY0105 එකතුව කොටුව

PY0105 එකතුව කොටුව

වර්ගය: එකතුව කොටුව
ඇසුරුම් කිරීම: 2/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.0720

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: සුපිරි ඇසුරුම 5
එකතුව කොටුව
වර්ගය: එකතුව කොටුව
ඇසුරුම් කිරීම: 2/1
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.0720

පරීක්ෂණයක්