සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බංගර්ස්

3
PY1118 ෆ්ලෑෂ් බැන්ජර් / බැංකුව

PY1118 ෆ්ලෑෂ් බැන්ජර් / බැංකුව

වර්ගය: බැන්ගර්ස්
ප්‍රමාණය: Φ600 * 65
ඇසුරුම් කිරීම: 3/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.100

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: ක්රැකර් රෝල් 5007
ෆ්ලෑෂ් බැන්ජර්
වර්ගය: බැන්ගර්ස්
ප්‍රමාණය: Φ600 * 65
ඇසුරුම් කිරීම: 3/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.100
බලපෑම: බැංකුව

පරීක්ෂණයක්