සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බැටරි

PY2003
PY2003 - ෂොට් ටියුබ් / විස්ල් + ඉරිතැලීමේ බැටරිය

PY2003 - ෂොට් ටියුබ් / විස්ල් + ඉරිතැලීමේ බැටරිය

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 400 * 50 * 75
වෙඩි: 200
නල හැඳුනුම්පත: ф6
සීබීඑම්: 0.0329

දැන් විමසීමට
විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නළයේ බැටරි
ප්රමාණය: 400 * 50 * 75
වෙඩි: 200
නල හැඳුනුම්පත: ф6
සීබීඑම්: 0.0329
ඇසුරුම් කිරීම: 15/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
බලපෑම: විස්ල් + ඉරිතැලීම

පරීක්ෂණයක්