සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බෙංගාල ගිනිදැල්

5
PY6102 බෙංගාල ගිනිදැල් / රතු දැල්ල

PY6102 බෙංගාල ගිනිදැල් / රතු දැල්ල

වර්ගය: බෙංගාල ගිනිදැල්
ප්‍රමාණය: Φ30 * 152
ඇසුරුම් කිරීම: 20/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.031

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: Red FLARE A
බෙංගාල ගිනිදැල්
වර්ගය: බෙංගාල ගිනිදැල්
ප්‍රමාණය: Φ30 * 152
ඇසුරුම් කිරීම: 20/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.031
බලපෑම: රතු දැල්ල

පරීක්ෂණයක්