සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බෙංගාල ගිනිදැල්

6
PY6103 බෙංගාල ගිනිදැල් / රතු දැල්ල

PY6103 බෙංගාල ගිනිදැල් / රතු දැල්ල

Type:  Bengal Flames
ප්‍රමාණය: Φ31 * 250
ඇසුරුම් කිරීම: 20/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.0414

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  RED FLARE A
බෙංගාල ගිනිදැල්
Type:  Bengal Flames
ප්‍රමාණය: Φ31 * 250
ඇසුරුම් කිරීම: 20/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.0414
Effect:  red flare

පරීක්ෂණයක්