සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>සංයුක්ත

PY2308
PY2308 සංයුක්ත ගිනිකෙළි / රන් පාම් පතලේ සිට රන් දිලිසෙන රන් පාම් දක්වා, රන් විලෝ පතල සිට රන් විලෝ

PY2308 සංයුක්ත ගිනිකෙළි / රන් පාම් පතලේ සිට රන් දිලිසෙන රන් පාම් දක්වා, රන් විලෝ පතල සිට රන් විලෝ

වර්ගය: සංයුක්ත ගිනිකෙළි
ප්රමාණය: 645 * 255 * 185
වෙඩි: 105
නල හැඳුනුම්පත: ф25
සීබීඑම්: 0.042

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  THE FINAL ATTACK
සංයුක්ත ගිනිකෙළි වල වෙඩි 35 කේක් තුනක් අඩංගු වේ.
වර්ගය: සංයුක්ත ගිනිකෙළි
ප්රමාණය: 645 * 255 * 185
වෙඩි: 105
නල හැඳුනුම්පත: ф25
සීබීඑම්: 0.042
ඇසුරුම් කිරීම: 1/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
Effect: gold palm mine to gold palm with gold glitter,gold willow mine to gold willow,brocade blue star mine to brocade blue star, last row thuner

පරීක්ෂණයක්