සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>අප අමතන්න

අප අමතන්න

දුරකථන:
+ 86 731 83667691
දුරකථන:
+ 86 15111031588
ෆැක්ස්:
+ 86 731 83667692
සම්බන්ද කරගත හැකි විද්යුත් ලිපිනය :
[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]
ලිපිනය :
අංක 47, ටැන්ජියාෂෝ 3 වන පාර, හෙහුආ වීදිය ලියුආන්ග්, 410300 හුනාන්, චීනය