සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>කැටිති කැටිති

11
PY8102 ඉරිතැලීම් කැටිති / රති ling ් .ා

PY8102 ඉරිතැලීම් කැටිති / රති ling ් .ා

වර්ගය: කැටිති කැටිති
ප්‍රමාණය: Ø9 * 9
ඇසුරුම් කිරීම: 50/40
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.012

දැන් විමසීමට
විස්තර

හෙයිල් ස්ටෝන්
කැටිති කැටිති
වර්ගය: කැටිති කැටිති
ප්‍රමාණය: Ø9 * 9
ඇසුරුම් කිරීම: 50/40
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.012
බලපෑම: රති ling ් .ා.

පරීක්ෂණයක්