සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>කැටිති කැටිති

12
PY8103 ඉරිතැලීම් කැටිති / රති ling ් .ා.

PY8103 ඉරිතැලීම් කැටිති / රති ling ් .ා.

වර්ගය: කැටිති කැටිති
ප්‍රමාණය: Ø11 * 50
ඇසුරුම් කිරීම: 50/16
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.010

දැන් විමසීමට
විස්තර

CHEER UP

කැටිති කැටිති
වර්ගය: කැටිති කැටිති
ප්‍රමාණය: Ø11 * 50
ඇසුරුම් කිරීම: 50/16
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.010
බලපෑම: රති ling ් .ා.

පරීක්ෂණයක්