සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බංගර්ස්

3
PY1113 ෆ්ලෑෂ් බැන්ජර් / බැංකුව

PY1113 ෆ්ලෑෂ් බැන්ජර් / බැංකුව

වර්ගය: බැන්ගර්ස්
ප්‍රමාණය: Φ260 * 65
ඇසුරුම් කිරීම: 20/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.095

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: ක්රැකර් රෝල් 507
ෆ්ලෑෂ් බැන්ජර්
වර්ගය: බැන්ගර්ස්
ප්‍රමාණය: Φ260 * 65
ඇසුරුම් කිරීම: 20/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.095
බලපෑම: බැංකුව

පරීක්ෂණයක්