සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

PY4107
PY4107 කේතුකාකාර උල්පත / රිදී දිය උල්පත සිට රන් ක්‍රයි+රතු, කොළ තරුව

PY4107 කේතුකාකාර උල්පත / රිදී දිය උල්පත සිට රන් ක්‍රයි+රතු, කොළ තරුව

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ100 * 304
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 12/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.078

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  FUNK DIVISION
අඟල් 12 කේතුකාකාර දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ100 * 304
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 12/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.078
Effect: 1. silver fountain to gold Chry+red, green star  2. gold pine tree+ gold  crackling

පරීක්ෂණයක්