සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

67
PY4203 අතින් ගෙන යා හැකි දිය උල්පත / දුම් රහිත රිදී දිය උල්පත

PY4203 අතින් ගෙන යා හැකි දිය උල්පත / දුම් රහිත රිදී දිය උල්පත

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø30 * 700
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 40/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.075

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: රිදී වැලි
අතින් දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø30 * 700
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 40/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.075
බලපෑම: දුම් රහිත රිදී උල්පත

පරීක්ෂණයක්