සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

68
PY4204 අතින් ගෙන යා හැකි දිය උල්පත / දුම් රහිත රන් දිය උල්පත

PY4204 අතින් ගෙන යා හැකි දිය උල්පත / දුම් රහිත රන් දිය උල්පත

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø30 * 700
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 40/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.075

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  GOLD WAND
අතින් දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Ø30 * 700
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 40/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.075
Effect: smokeless golden fountain

පරීක්ෂණයක්