සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

69
PY4301 තනි නල උල්පත / සුදු ක්‍රයිස්. + හරිත තරුව

PY4301 තනි නල උල්පත / සුදු ක්‍රයිස්. + හරිත තරුව

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්රමාණය: ф37.5*89
නල හැඳුනුම්පත: ф15
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 30/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.023

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: මල් වත්ත
තනි නල දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්රමාණය: ф37.5*89
නල හැඳුනුම්පත: ф15
වෙඩි: 1
ඇසුරුම් කිරීම: 30/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.023
බලපෑම: 1.white chrys. +හරිත තරුව 2.සුදු chrysanthum රතු තරුව 3.crackling flower

පරීක්ෂණයක්