සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

73
PY4405 Multi-Tube Fountain /වර්ණ මාළු

PY4405 Multi-Tube Fountain /වර්ණ මාළු

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්රමාණය: ф117.5*255
නල හැඳුනුම්පත: ф20
වෙඩි: 3
ඇසුරුම් කිරීම: 6/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.026

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  CHAMPIONS
බහු නල දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්රමාණය: ф117.5*255
නල හැඳුනුම්පත: ф20
වෙඩි: 3
ඇසුරුම් කිරීම: 6/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.026
Effect: 1.Color fish;2,Golden fountain/snow pine & blue stars;
3.Ti-white chrysanthmum  with purple and lemon stars/golden silk chrysanthmum with red and green stars.

පරීක්ෂණයක්