සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

76
PY4411 බහු-නල උල්පත / රිදී දිය උල්පත, නිල් දැල්ල රිදී දිය උල්පත

PY4411 බහු-නල උල්පත / රිදී දිය උල්පත, නිල් දැල්ල රිදී දිය උල්පත

වර්ගය: දිය උල්පත
Size:  200-200-190
වෙඩි: 7
Tube ID: ф20/ф28
ඇසුරුම් කිරීම: 8/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.068

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  SPINNING HEDGEHOG
බහු නල දිය උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
Size:  200-200-190
වෙඩි: 7
Tube ID: ф20/ф28
ඇසුරුම් කිරීම: 8/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.068
Effect: silver fountain, blue flame silver fountain

පරීක්ෂණයක්