සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

84
PY4507 ගෘහස්ථ අයිස් දිය උල්පත / සිල්වර් දුම් රහිත ෆවුන්ටන්

PY4507 ගෘහස්ථ අයිස් දිය උල්පත / සිල්වර් දුම් රහිත ෆවුන්ටන්

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ64 * 198
ඇසුරුම් කිරීම: 18/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.041

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: ස්ටේජ් ෆවුන්ටේන්
60s 5m ගෘහස්ථ අයිස් උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ64 * 198
ඇසුරුම් කිරීම: 18/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.041
Effect: 60s 5m SILVER SMOKELESS FOUNTAIN

පරීක්ෂණයක්