සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ෆොන්ටයින්

85
PY4508 ගෘහස්ථ අයිස් දිය උල්පත / රන් දුමාර ෆවුන්ටන්

PY4508 ගෘහස්ථ අයිස් දිය උල්පත / රන් දුමාර ෆවුන්ටන්

වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ64 * 198
ඇසුරුම් කිරීම: 18/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.041

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: ස්ටේජ් ෆවුන්ටේන්
60s 5m ගෘහස්ථ අයිස් උල්පත
වර්ගය: දිය උල්පත
ප්‍රමාණය: Φ64 * 198
ඇසුරුම් කිරීම: 18/2
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.041
බලපෑම: 60s මීටර් 5 රන් දුම් රහිත දිය උල්පත

පරීක්ෂණයක්