සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බිම් ආවරණ

30
PY8301 Ground movers /A:Propelling ෆවුන්ටන්

PY8301 Ground movers /A:Propelling ෆවුන්ටන්

Type: Ground movers
ප්රමාණය: 80 * 50 * 45
ඇසුරුම් කිරීම: 40/3
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.031

දැන් විමසීමට
විස්තර

B:Silver strobe+crackling
ටැංකිය
Type: Ground movers
ප්රමාණය: 80 * 50 * 45
ඇසුරුම් කිරීම: 40/3
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.031
Effect:A:Propelling fountain B:Silver strobe+crackling

පරීක්ෂණයක්