සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බිම් ආවරණ

31
PY8302 Ground movers /A:Propelling ෆවුන්ටන් B:Silver strobe+crackling

PY8302 Ground movers /A:Propelling ෆවුන්ටන් B:Silver strobe+crackling

වර්ගය: බිම චලනය කරන්නන්
ප්රමාණය: 80 * 50 * 45
ඇසුරුම් කිරීම: 12/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.022

දැන් විමසීමට
විස්තර

TANK GROUP
වර්ගය: බිම චලනය කරන්නන්
ප්රමාණය: 80 * 50 * 45
ඇසුරුම් කිරීම: 12/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.022
බලපෑම:A:Propelling ෆවුන්ටන් B:Silver strobe+crackling

පරීක්ෂණයක්

නිෂ්පාදන නිර්දේශ කරන්න