සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බෙංගාල ගිනිදැල්

4
PY6101 බෙංගාල ගිනිදැල් / රතු දැල්ල

PY6101 බෙංගාල ගිනිදැල් / රතු දැල්ල

වර්ගය: බෙංගාල ගිනිදැල්
ප්‍රමාණය: Φ40 * 155
ඇසුරුම් කිරීම: 36/4
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.059

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: Red FLARE
බෙංගාල ගිනිදැල්
වර්ගය: බෙංගාල ගිනිදැල්
ප්‍රමාණය: Φ40 * 155
ඇසුරුම් කිරීම: 36/4
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.059
බලපෑම: රතු දැල්ල

පරීක්ෂණයක්