සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>බිම් ආවරණ

30
PY8301 Ground movers /A:Propelling ෆවුන්ටන්

PY8301 Ground movers /A:Propelling ෆවුන්ටන්

වර්ගය: බිම චලනය කරන්නන්
ප්රමාණය: 80 * 50 * 45
ඇසුරුම් කිරීම: 40/3
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.031

දැන් විමසීමට
විස්තර

ආ: රිදී ස්ට්රෝබ් + ඉරිතැලීම
ටැංකිය
වර්ගය: බිම චලනය කරන්නන්
ප්රමාණය: 80 * 50 * 45
ඇසුරුම් කිරීම: 40/3
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.031
බලපෑම:A:Propelling ෆවුන්ටන් B:Silver strobe+crackling

පරීක්ෂණයක්