සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රෝද

39
PY9004 රෝද /රතු,කොළ,කහ

PY9004 රෝද /රතු,කොළ,කහ

වර්ගය: රෝද
ප්රමාණය:185*160
නල හැඳුනුම්පත: ф9.5
ඇසුරුම් කිරීම: 72/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.0446

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: වර්ණය වෙනස් කරන රෝදය
වර්ගය: රෝද
ප්රමාණය:185*160
නල හැඳුනුම්පත: ф9.5
ඇසුරුම් කිරීම: 72/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.0446
බලපෑම: රතු, කොළ, කහ

පරීක්ෂණයක්