සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>පක්ෂ පොපර්

32
PY8401 පක්ෂ පොපර්ස් / පාර්ටි පොපර්, ස්ප්රේ පේපර් ස්ට්‍රීම්.

PY8401 පක්ෂ පොපර්ස් / පාර්ටි පොපර්, ස්ප්රේ පේපර් ස්ට්‍රීම්.

වර්ගය: පක්ෂ පොපර්
ප්රමාණය: ф26*54
ඇසුරුම් කිරීම: 4/24/15
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.076

දැන් විමසීමට
විස්තර

PARTY POPPER
වර්ගය: පක්ෂ පොපර්
ප්රමාණය: ф26*54
ඇසුරුම් කිරීම: 4/24/15
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.076
බලපෑම:පාර්ටි පොපර්, ඉසින කඩදාසි ප්‍රවාහය.

පරීක්ෂණයක්