සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>පක්ෂ පොපර්

33
PY8402 පක්ෂ පොපර්ස් / පාර්ටි පොපර්, ස්ප්රේ පේපර් ස්ට්‍රීම්.

PY8402 පක්ෂ පොපර්ස් / පාර්ටි පොපර්, ස්ප්රේ පේපර් ස්ට්‍රීම්.

Type: Party poppers
Size: ф26*54
ඇසුරුම් කිරීම: 20/36
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.070

දැන් විමසීමට
විස්තර

MAGNUM POPPER
Type: Party poppers
Size: ф26*54
ඇසුරුම් කිරීම: 20/36
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.070
Effect:PARTY POPPER, SPRAY PAPER STREAME.

පරීක්ෂණයක්