සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>පක්ෂ පොපර්

35
PY8404 මේස බෝම්බ / රන්, රිදී කෑල්ලක්, සමනලයා ඉසින්න

PY8404 මේස බෝම්බ / රන්, රිදී කෑල්ලක්, සමනලයා ඉසින්න

වර්ගය: මේස බෝම්බ
ප්‍රමාණය: Ø75 * 200
ඇසුරුම් කිරීම: 20/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.03

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: මේස බෝම්බය
වර්ගය: මේස බෝම්බ
ප්‍රමාණය: Ø75 * 200
ඇසුරුම් කිරීම: 20/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.03
බලපෑම: රන්, රිදී කෑල්ලක්, සමනලයා ඉසින්න

පරීක්ෂණයක්