සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රෝමන් ඉටිපන්දම්

24
PY2401 බැටරි රෝම ඉටිපන්දම් / රතු, කොළ තරු

PY2401 බැටරි රෝම ඉටිපන්දම් / රතු, කොළ තරු

වර්ගය: රෝම ඉටිපන්දම
Size:  ф95*263
වෙඩි: 100
නල හැඳුනුම්පත: ф7
ඇසුරුම් කිරීම: 40/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.036

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  COMET 100
100 ෂොට් බැටරි රෝමන් ඉටිපන්දම
වර්ගය: රෝම ඉටිපන්දම
Size:  ф95*263
වෙඩි: 100
නල හැඳුනුම්පත: ф7
ඇසුරුම් කිරීම: 40/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.036
Effect: Red, green stars

පරීක්ෂණයක්