සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රෝමන් ඉටිපන්දම්

29
PY3106 5shots roman candle/ Brocade tail to brocade crown

PY3106 5shots roman candle/ Brocade tail to brocade crown

වර්ගය: රෝම ඉටිපන්දම
ප්රමාණය: ф32*550
වෙඩි: 5
නල හැඳුනුම්පත: ф25
ඇසුරුම් කිරීම: 8/3
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.0283

දැන් විමසීමට
විස්තර

NAME:  SUPER MACHINE 5
5 වෙඩි රෝම ඉටිපන්දම්
වර්ගය: රෝම ඉටිපන්දම
ප්රමාණය: ф32*550
වෙඩි: 5
නල හැඳුනුම්පත: ф25
ඇසුරුම් කිරීම: 8/3
ඒඩීආර්: 1.3 ජී
සීබීඑම්: 0.0283
Effect:  Brocade tail to brocade crown

පරීක්ෂණයක්