සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රෝමන් ඉටිපන්දම්

27
PY3101 10shots roman candle/ Crackling Stars

PY3101 10shots roman candle/ Crackling Stars

වර්ගය: රෝම ඉටිපන්දම
ප්රමාණය: ф20*425
වෙඩි: 10
නල හැඳුනුම්පත: ф10
ඇසුරුම් කිරීම: 48/4
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.0383

දැන් විමසීමට
විස්තර

නම: මැජික් බෝල් 10
10 වෙඩි රෝම ඉටිපන්දම්
වර්ගය: රෝම ඉටිපන්දම
ප්රමාණය: ф20*425
වෙඩි: 10
නල හැඳුනුම්පත: ф10
ඇසුරුම් කිරීම: 48/4
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.0383
බලපෑම: Crackling Stars

පරීක්ෂණයක්