සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළ>දුම්

MPH 801
BLACK SMOKE TUBE PY-087BK PYROALLY FIREWORKS

BLACK SMOKE TUBE PY-087BK PYROALLY FIREWORKS

Item No. : PYA-087BK

Item Name : BLACK SMOKE TUBE

අයිතමයේ ප්‍රමාණය: 32 * 39 * 120 මි.මී.දැන් විමසීමට
විස්තර

Item No. : PY-087BK

Category : SMOKE

PW: 30g

Duration:60sec

ඇසුරුම් කිරීම: 20/5

CBM: 0.044m³

Effect : Black Smoke.


පරීක්ෂණයක්

නිෂ්පාදන නිර්දේශ කරන්න