සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>ස්පාර්ක්ලර්ස්

19
PY7007 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

PY7007 ස්පාක්ලර්ස් / රන් ස්පාර්ක්ලර්

වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්‍රමාණය: 125 * 170
ඇසුරුම් කිරීම: 8/24/1
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.0535

දැන් විමසීමට
විස්තර

ස්පාර්ක්ලර් ආදරය
වර්ගය: ස්පාර්ක්ලර්ස්
ප්‍රමාණය: 125 * 170
ඇසුරුම් කිරීම: 8/24/1
ඒඩීආර්: 1.4 එස්
සීබීඑම්: 0.0535
බලපෑම: රන් දිලිසෙන.

පරීක්ෂණයක්