සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>දඟ පන්දු යවන්නන්

25
PY8601 දඟ පන්දු යවන්නන් / හරිත වර්ණය

PY8601 දඟ පන්දු යවන්නන් / හරිත වර්ණය

වර්ගය: දඟ පන්දු යවන්නන්
ප්රමාණය:  
ඇසුරුම් කිරීම: 48/12
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.058

දැන් විමසීමට
විස්තර

FLYING TOUR
Spinners Assortment
වර්ගය: දඟ පන්දු යවන්නන්
ප්රමාණය:  
ඇසුරුම් කිරීම: 48/12
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.058
Effect:RED LIGHT,GREEN COLOR

පරීක්ෂණයක්