සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>දඟ පන්දු යවන්නන්

26
PY8602 දඟ පන්දු යවන්නන් / හරිත වර්ණය

PY8602 දඟ පන්දු යවන්නන් / හරිත වර්ණය

වර්ගය: දඟ පන්දු යවන්නන්
ප්රමාණය: 85 * 37.5
ඇසුරුම් කිරීම: 50/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.013

දැන් විමසීමට
විස්තර

පියාසර චාරිකාව
දඟ පන්දු යවන්නන්
වර්ගය: දඟ පන්දු යවන්නන්
ප්රමාණය: 85 * 37.5
ඇසුරුම් කිරීම: 50/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.013
බලපෑම: හරිත වර්ණය

පරීක්ෂණයක්