සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රෝද

36
PY9001 රෝද / දුම් රහිත රිදී සහ නිල් රෝද

PY9001 රෝද / දුම් රහිත රිදී සහ නිල් රෝද

වර්ගය: රෝද
ප්‍රමාණය: Ø200 * 32
නල හැඳුනුම්පත: ф19.5
ඇසුරුම් කිරීම: 16/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.04

දැන් විමසීමට
විස්තර

ගිනි ඇස්
වර්ගය: රෝද
ප්‍රමාණය: Ø200 * 32
නල හැඳුනුම්පත: ф19.5
ඇසුරුම් කිරීම: 16/1
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.04
බලපෑම: දුම් රහිත රිදී සහ නිල් රෝදය

පරීක්ෂණයක්