සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රෝද

37
PY9002 රෝද /කොළ,රතු

PY9002 රෝද /කොළ,රතු

වර්ගය: රෝද
ප්රමාණය:100*80
නල හැඳුනුම්පත: ф7
ඇසුරුම් කිරීම: 24/12
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.043

දැන් විමසීමට
විස්තර

ත්‍රි-භ්‍රමණ රෝදය
වර්ගය: රෝද
ප්රමාණය:100*80
නල හැඳුනුම්පත: ф7
ඇසුරුම් කිරීම: 24/12
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.043
බලපෑම: කොළ, රතු

පරීක්ෂණයක්