සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>රෝද

38
PY9003 රෝද /කොළ, කහ

PY9003 රෝද /කොළ, කහ

වර්ගය: රෝද
ප්රමාණය:105*77
නල හැඳුනුම්පත: ф9.5
ඇසුරුම් කිරීම: 24/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.031

දැන් විමසීමට
විස්තර

TWI-භ්රමණ රෝදය
වර්ගය: රෝද
ප්රමාණය:105*77
නල හැඳුනුම්පත: ф9.5
ඇසුරුම් කිරීම: 24/6
ඒඩීආර්: 1.4 ජී
සීබීඑම්: 0.031
බලපෑම: කොළ, කහ

පරීක්ෂණයක්